Servisi


U skladu sa Zakonom o osiguranju pomažemo osiguranicima u organizovanju poslova osiguranja.
Poslove posredovanja obavljamo putem pružanja stručnih usluga, konsultacija i savetovanja, na profesionalan način, permanentno, po svim vrstama osiguranja, tokom trajanja celog perioda osiguranja. Angažujemo se na svim programima osiguranja imovine i lica, kod svih pravnih i fizičkih lica. Posebno smo specijalizovani kod osiguranja izuzetno visokih i složenih rizika u energetici, građevinskoj, putarskoj, železničkoj, vodoprivrednoj, elektroprivrednoj, agrarnoj delatnosti, oblasti saobraćaja prevoza ljudi i transporta robe, uključujući i specijalne transporte i transport opasnih materija, koji podrazumevaju prisustvo najsloženijih tehnoloških procesa, energetske opreme, poljoprivredne i građevinske mehanizacije radnih mašina i opreme, motornih vozila, kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, osiguranja odgovornosti opšte i profesionalne odgovornosti i sl.

IZRADA PROGRAMA OSIGURANJA
Vizija Društva je da vrhunskim profesionalizmom, iskustvom i kvalitetom usluga posredovanja u osiguranju bude globalno prepoznatljivo, da poverenjem i kompetencijom u potpunosti afirmiše delatnost usluga posredovanja u osiguranju kao neophodnog i ravnopravnog učesnika u evaluaciji osiguranog rizika.

DOVOĐENJE U VEZU OSIGURANIKA I OSIGURAVAČA
Posredujemo radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje vam, u odnosu na okolnosti i specifičnosti vaše delatnosti, imovine i prisutnih rizika, nudi najpovoljniju zaštitu. Posrednici osiguranja pre zaključenja osiguranja imaju veoma zahtevnu ulogu. U obavezi su da definišu rizike koji ugrožavaju vaše poslovanje, da ukažu na takve rizike i da
predlože adekvatno osiguravajuće pokriće koje može da vas zaštiti od prisutnih rizika. Osnovna uloga posrednika osiguranja nije da prodaju osiguranje, već da vas savetuju koje rizike treba da osiguravate, u potpunosti sagledavajući vašu delatnost.

PRAĆENJE STANJA RIZIKA U TOKU TRAJANJA OSIGURANJA
Nakon zaključenja ugovora o osiguranju, naša uloga u osiguranju ne prestaje. Posrednik osiguranja je u obavezi da prati promene na vašoj imovini i u vašem poslovanju koje se odražavaju na zaključena ili potencijalna osiguranja, da prati zakonske odredbe koje vas obavezuju na zaključenje nekih od oblika osiguranja, da vas obaveštavamo o eventualnim promenama u uslovima osiguranja,
koje donose odgovarajući organi osiguravača. Pratimo stanje ugrađenih tehničkih sistema zaštite na koja se ostvaruju popusti na premiju osiguranja, kao što su sistemi dojave, gašenja požara, sistemi video nadzora, alarmni sistemi i dr. i i kroz protokole o ispitivanju sagledavamo njihovu efikanost i funkcionalnost. Tamo gde je ekonomski opravdano i u cilju obezbeđenja veće sigurnosti pri obavljanju delatnosti, iniciramo aktivnosti na redukciji rizika kroz korišćenje sredstava preventive osiguravača i vaših vlastitih sredstva.

SAVETOVANJE I POMOĆ U PROCESU OBRADE ŠTETA
Pomažemo u proceni i obradi šteta radi utvrđivanja uzroka štete, posledica štetnih događaja, visine i obima nastale štete, kao i obezbeđenja odgovarajućih dokaza i dokumentacije neophodne za likvidaciju šteta. Aktivno se uključujemo u blagovremenost isplate naknade iz osiguranja, savetujemo kod izrade prigovora na obračunatu naknadu iz osiguranja ako se iskazuje vaša sumnja da šteta nije korektno obračunata. Radi predupređenja nastanka sličnih šteta po istom uzroku, kroz aktivnosti obrazovanja, projektovanja, održavanja, nadzora i sl, predlažemo preduzimanje adekvatnih mera.


WWW.ASPEN.RS