Obaveštenje

Korisnik naših usluga može podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika ili punomoćnika, ako je nezadovoljan:

 • pružanjem naših usluga,
 • našim postupanjem pre i kod ugovaranja osiguranja,
 • našom ažurnošću u pomoći pri rešavanju odštetnih zahteva i kod isplate osiguranih suma,
 • radom i ponašanjem naših zaposlenih.
 • bilo kojih drugih povreda prava i interesa u vezi sa našim radom i pruženim uslugama.

Prigovor se može podneti:

 • u poslovnim prostorijama Društva na adresi:11010 Beograd, Braće Jerkovića 185 a ili poštom, na navedenu adresu;
 • telefaksom: + 00 381 39 61 440;
 • elektronskom poštom na adresu: sve@aspen.rs

Prigovor se podnosi isključivo u pismenoj formi.

Društvo nije obavezno da razmatra usmeni prigovor.

Prigovor, mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, ako je reč o fizičkom licu, odnosno ukoliko prigovor podnosi pravno lice, poslovno ime i sedište pravnog lica, kao i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;,
 • razloge za prigovor i zahteve podnosioca prigovora;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • potpis, odnosno potpis zakonskog zastupnika ili punomoćnika (osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi punomoćnik.

Korisnik naših usluga može podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika ili punomoćnika, ako je nezadovoljan:

 • pružanjem naših usluga,
 • našim postupanjem pre i kod ugovaranja osiguranja,
 • našom ažurnošcu u pomoći pri rešavanju odštetnih zahteva i kod isplate osiguranih suma,
 • radom i ponašanjem naših zaposlenih.
 • bilo kojih drugih povreda prava i interesa u vezi sa našim radom i pruženim uslugama.

Društvo je dužno da pismeni prigovor primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge i da Klijentu, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu prigovora, s naznakom mesta i vremena prijema, kao i lica zaposlenog kod Društva koje je prigovor primilo.

Ako je klijent podneo prigovor elektronskom poštom, Društvo je dužno da odmah potvrdi prijem prigovora.

Društvo je dužno da prigovor u trenutku od prijema od strane društva evidentira u poseban registar prigovora.

Aspen d.o.o.Društvo za posredovanje u osiguranju je u obavezi da podnosiocu prigovora dostavi odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko nije moguće dostaviti odgovor na prigovor u navedenom roku, rok za odlučivanje po prigovoru produžava se za najviše 15 dana, o cemu se podnosilac prigovora pisano obaveštava u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Aspen d.o.o.Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da korisnika usluge, na njegov usmeni ili pisani zahtev, obavesti o toku postupka po prigovoru.

Odgovor na prigovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora, pravnu pouku kojom se ukazuje korisniku usluge, da ukoliko nije zadovoljan odgovorom na prigovor, može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije i potpis ovlašćenog lica koje je postupalo i odlucivalo po prigovoru.

Ukoliko je prigovor korisnika usluge ocenjen kao osnovan, korisnik usluge biće obavešten da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku i merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.

Troškovi za postupanje po prigovoru ne naplaćuju se od korisnika usluge, odnosno padaju na teret Društva.