Aspen d.o.o. Društvo za posredovanje u osiguranju
+381 69 82 94 425 / +381 65 30 93 272

Referentna Lista

O Nama

Cilj društva je da vrhunskim profesionalizmom, iskustvom i kvalitetom usluga posredovanja u osiguranju bude globalno prepoznatljivo

onama

Društvo za posredovanje u osiguranju Aspen doo Beograd organizovano je i registrovano 2005. godine

U skladu sa Zakonom o osiguranju, poseduje sva ovlašćenja i licence za rad, kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Društvo zapošljava visokostručne kadrove različitih profila (tehničke, ekonomske, pravne, zaštite i dr.), koji imaju višegodišnje iskustvo na poslovima osiguranja, upravljanja rizicima u osiguranju, kao i u preventivnom inženjerstvu.

  • Naša vizija je da poverenjem i kompetencijom u potpunosti afirmiše delatnost usluga posredovanja u osiguranju kao neophodnog i ravnopravnog učesnika u evaluaciji osiguranog rizika.
  • Naša misija je da profesionalnom izvršnošću, visokim kvalitetom u pružanju usluga i kvalitetom u svim segmentima poslovanja, održimo sadašnju poziciju i dominantan uticaj na domaćem tržištu osiguranja.
+

ZADOVOLJNIH KLIJENATA


+

ZAVRŠENIH PREDMETA


+

SARADNIKA


GODINA POSTOJANJA

Učenje i Kontinuirano Usavršavanje:

Nismo samo zainteresovani za trenutno znanje. Težimo kontinuiranom učenju i ličnom rastu. Aktivno se obučavamo, istražujemo nove tehnologije i poslovne trendove kako bismo ostali relevantni i kompetentni.

Inovacija i Kreativnost

Podstičemo inovaciju i kreativnost kao ključne pokretače napretka. Aktivno podržavamo razmišljanje izvan okvira, promovisanje novih ideja i traženje novih puteva ka rešenjima.

Integritet i Iskrenost

Iskrenost je temelj našeg tima. Obećavamo da ćemo uvek delovati sa integritetom i da ćemo govoriti istinu. Naša otvorenost i iskrenost podržavaju transparentnu komunikaciju i izgradnju poverenja sa našim kolegama, partnerima i klijentima.

Odgovornost prema Društvu i Okolini

Razumemo važnost društvene odgovornosti. Radimo sa svesti o uticaju naših akcija na društvo i okolinu, i težimo da budemo pozitivna sila u svojoj zajednici

Servisi

U skladu sa Zakonom o osiguranju pomažemo osiguranicima u organizovanju poslova osiguranja.

  • Vizija Društva je da vrhunskim profesionalizmom, iskustvom i kvalitetom usluga posredovanja u osiguranju bude globalno prepoznatljivo, da poverenjem i kompetencijom u potpunosti afirmiše delatnost usluga posredovanja u osiguranju kao neophodnog i ravnopravnog učesnika u evaluaciji osiguranog rizika.

  • Posredujemo radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje vam, u odnosu na okolnosti i specifičnosti vaše delatnosti, imovine i prisutnih rizika, nudi najpovoljniju zaštitu. Posrednici osiguranja pre zaključenja osiguranja imaju veoma zahtevnu ulogu – u obavezi su da definišu rizike koji ugrožavaju vaše poslovanje, da ukažu na takve rizike i da predlože adekvatno osiguravajuće pokriće koje može da vas zaštiti od prisutnih rizika. Osnovna uloga posrednika osiguranja nije da prodaju osiguranje, već da vas savetuju koje rizike treba da osiguravate, u potpunosti sagledavajući vašu delatnost.

  • Nakon zaključenja ugovora o osiguranju, naša uloga u osiguranju ne prestaje – posrednik osiguranja je u obavezi da prati promene na vašoj imovini i u vašem poslovanju koje se odražavaju na zaključena ili potencijalna osiguranja, da prati zakonske odredbe koje vas obavezuju na zaključenje nekih od oblika osiguranja, da vas obaveštavamo o eventualnim promenama u uslovima osiguranja koje donose odgovarajući organi osiguravača. Pratimo stanje ugrađenih tehničkih sistema zaštite na koja se ostvaruju popusti na premiju osiguranja, kao što su sistemi dojave, gašenja požara, sistemi video nadzora, alarmni sistemi i dr. i i kroz protokole o ispitivanju sagledavamo njihovu efikanost i funkcionalnost. Tamo gde je ekonomski opravdano i u cilju obezbeđenja veće sigurnosti pri obavljanju delatnosti, iniciramo aktivnosti na redukciji rizika kroz korišćenje sredstava preventive osiguravača i vaših vlastitih sredstva.

  • Pomažemo u proceni i obradi šteta radi utvrđivanja uzroka štete, posledica štetnih događaja – visine i obima nastale štete, kao i obezbeđenja odgovarajućih dokaza i dokumentacije neophodne za likvidaciju šteta. Aktivno se uključujemo u blagovremenost isplate naknade iz osiguranja, savetujemo kod izrade prigovora na obračunatu naknadu iz osiguranja ako se iskazuje vaša sumnja da šteta nije korektno obračunata. Radi predupređenja nastanka sličnih šteta po istom uzroku, kroz aktivnosti obrazovanja, projektovanja, održavanja, nadzora i sl., predlažemo preduzimanje adekvatnih mera.

Naša delatnost

Naša delatnost koja je uređena zakonom o osiguranju u najkraćem sastoji se od sledećih radnih aktivnosti

. Posredovanju radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje, u odnosu na okolnosti pojedinog slučaja, osiguraniku nudi najpovoljniju zaštitu

. Pomoći Osiguraniku za vreme trajanja ugovora o osiguranju, pre i nakon nastupanja osiguranog slučaja

. Izradi odgovarajućih analiza opasnosti i predloga odgovarajućih osiguravajućih pokrića

. Izradi tehničkih izveštaja-elaborata o pregledu/reviziji i oceni rizika koji sadrže: procenu rizika sa definisanjem jedinstvenih rizika osiguranja i procenom verovatnoće mesta pojave uzroka mogućih šteta, predloga mera i aktivnosti koje su neophodne za pouzdanu preventivnu zaštitu, uspostavljanje sistema upravljanja osiguranim rizikom u toku perioda osiguranja, analize osiguranih vrednosti (suma osiguranja) radi eliminisanja podosiguranja ili nadosiguranja

. Aktivnostima na proceni i obradi šteta sa: analizom i utvrđivanjem uzroka i posledica štetnih događaja sa izradom ekspertskog izveštaja koji posebno obuhvata
Utvrđivanje najverovatnijeg uzroka štete
Tehničko-ekspertsku analizu utvrđivanja nastanka štete i preciziranje zaključaka usmerenih na sprečavanje ostvarivanja sličnih događaja kroz aktivnosti obrazovanja, projektovanja, održavanja, nadzora, standardizacije i drugo
Kompletiranje dokumentacije uz prijavu štete, a u cilju procene štete, sa utvrđivanjem pravnog osnova i visinom naknade kod likvidacije
Sagledavanje dejstava prevetivnih mera zaštite i funkcionalnosti ugrađenih sistema zaštite

VRSTE Osiguranja

Aspen doo kroz svakodnevne poslovne aktivnosti za svoje klijente u koje spadaju fizička I pravna lica obezbeđuje sve vrste životnih i neživotnih osiguranja u okviru kojih izdvajamo sledeće

Neživotna osiguranja


Osiguranja imovine osigurana po osnovu pojedinačnih vrsta imovinskih osiguranja :
    osiguranje od požara I nekih drugih opasnosti, udara groma, oluje,eksplozije, poplave,zemljotresa, bujice I visoke vode, izliva vode iz instalacija, , manifestacija I demonstracija
    All Risk pokriće  osiguranja (osiguranje od svih rizika, koje nakon podrobne analize u skladu sa delatnošću pravnog lica obezbeđuje pokriće za sve rizike, osim od rizika navedenih u isključenjima
    osiguranje provalne krađe i razbojništva
    kombinovano osiguranje računara
    osiguranje pokretne tehnike
    osiguranje loma stakala
    osiguranje mašina od loma
    osiguranje finansijskih gubitaka koje će obuhvatiti izgubljenu dobit, fiksne troškove usled prekida rada nakon nastupanja navedenih osiguranih rizika
    osiguranje objekata u izgradnji / montaži od svih rizika
    sve ostale rizike osiguranja imovine

Sve vrste osiguranja odgovornosti prema trećim licima

Osiguranja robe u transportu

Osiguranje motornih vozila (auto odgovornost i auto kasko)

Osiguranje plovnih objekata i letelica (odgovornost i kasko)

Osiguranje potraživanja

Cyber osiguranje

Osiguranje zaposlenih lica :
    od posledica nesrećnog slučaja sa kolektivnim osiguranjem od profesionalnih oboljenja-zakonski obavezna osiguranja
    dobrovoljna zdravstvena osiguranja

Osiguranje poljoprivrede :
    osiguranje useva I plodova
    osiguranje zaliha u hladnjačama
    osiguranje poljoprivrednih gazdinstava

Sva ostala neživotna osiguranjaŽivotna osiguranja


Mešovito osiguranje života - za slučaj smrti i doživljenja : osiguranje sa elementom štednje, obezbeđenje korisnika ili osiguranika osiguranja, uz propisanu dobit (sa ili bez uključenja dodatnih osiguranja invaliditeta i / ili težih bolesti.

Stipendijska osiguranja za decu

Riziko - obezbeđenje korisnika osiguranja samo za slučaj smrti osiguranika

Ostala životna osiguranja

Kontakt

Vaša veza sa nama je važna i želimo da znate da smo uvek tu za vas. Bez obzira na to da li imate pitanja, potrebu za podrškom ili želite da razgovarate o poslovnom izazovu, naš tim je spreman da vas sasluša i pruži vam neophodne informacije.

Naša Adresa

Braće Jerković 185a, Beograd, 11000

Naš E-mail

mvujovic@aspen.rs
ljiljanak@aspen.rs

Naš Telefon

+381 69 82 94 425
+381 65 30 93 272

Loading
Your message has been sent. Thank you!